Dotácia nájomného.

Dotácia nájomného.

Na základe zákona č. 155/2020 Z. z. bude štát prispievať na nájomné podnikateľom, ktorí boli zasiahnutí legislatívnymi obmedzeniami súvisiacimi s ochorením COVID-19. Možnosť podávania žiadostí je spustená od 23. 06. 2020.

Čo bude predmetom dotácie?

Dotácia sa bude vzťahovať len na nájomné z nájomnej zmluvy, ktorej obsahom je nájom priestoru, ktorý neslúži na bývanie alebo nájom trhového miesta dohodnutý najneskôr od 1. februára 2020.

Nájomným nie sú úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom, tzv. energie. Energie platí nájomca naďalej vo výške podľa nájomnej zmluvy, bez ohľadu na to, či získal dotáciu na nájomné.

Kto môže dotáciu získať?

Dotáciu môže získať len nájomca, ktorého prevádzka bola zatvorená v dôsledku opatrení orgánov štátnej správy proti ochoreniu COVID-19. Dotáciu nemôžu čerpať prevádzky, ktoré boli len obmedzené, napríklad maximálnym počtom osôb v prevádzke.

Príklad: predajne s potravinami nemôžu čerpať dotáciu vôbec, predajne bicyklov len od 16.3.2020 do 22.4.2020, nočné kluby od 16.3.2020 do 10.6.2020.

Aká bude výška dotácie?

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného.

Príklad: Ak prenajímateľ poskytne nájomcovi 50 % zľavu, zvyšných 50 % nájomného doplatí štát. To znamená, že prenajímateľ dostane za daný mesiac len polovičné nájomné, ktoré mu uhradí štát a nájomca už nebude musieť platiť nič.

Ak prenajímateľ poskytne napríklad 30 % zľavu, rovnakou sumou prispeje prenajímateľovi aj štát a zvyšných 40 % zaplatí nájomca. Keďže sa bude jednať o platbu nájomného za obdobie, kedy mal zatvorené, môže nájomca týchto 40 % nájomného uhradiť v splátkach, rozložených maximálne na 48 mesiacov.

Ak prenajímateľ nedá nájomcovi žiadnu zľavu, ani štát neposkytne žiadnu dotáciu.

Ako požiadať o dotáciu?

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné.

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára na stránke slovensko.sk . Link na žiadosť nájdete na tejto adrese: https://najmy.mhsr.sk/ziadost.html

V žiadosti sa uvádza:

 • identifikačné údaje prenajímateľa
 • identifikačné údaje nájomcu,
 • identifikačné údaje o prevádzke nájomcu (názov, adresa prevádzky a pod.),
 • údaje z nájomnej zmluvy,
  • identifikácia predmetu nájmu (názov a adresa prevádzky, veľkosť predmetu nájmu a pod.),
  • dátum účinnosti zmluvy/dátum ukončenia zmluvy ak k nemu došlo,
  • výška sumy nájomného,
  • dohodnutá zľava z nájomného a pod.,
 • údaje o období sťaženého užívania predmetu nájmu,
 • údaje o konečnom užívateľovi výhod, v prípade, ak výška dotácie na nájomné presahuje 100 000 EUR,
 • údaje o doteraz prijatej štátnej pomoci (napr. na zamestnancov).
Prečo je aj pre prenajímateľa výhodné byť solidárny s nájomcom a dať mu zľavu?

Nájomca na základe viacerých zmien, ktoré vláda prijala v súvislosti s COVID-19 požíva rôzne formy ochrany.

Prvou formou ochrany je zákaz výpovede nájmu nehnuteľnosti do 31. decembra 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Druhou formou ochrany je možnosť rozloženia si nezaplateného nájomného za čas, kedy bola prevádzka zatvorená, až do 48 mesačných splátok. Ak nájomca nájomné za tento čas už uhradil, môže uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Počas obdobia platenia splátok prenajímateľ nie je oprávnený nájomcovi jednostranne zvýšiť výšku nájomného, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. februárom 2020.

Z uvedeného je zrejmé, že finančná stabilita a dlhodobá schopnosť nájomcu platiť nájomné, je dôležitá aj pre prenajímateľa. Ak by sa nájomca dostal do finančných problémov, spôsobilo by to prenajímateľovi viaceré komplikácie. Preto sa javí ako vhodné, aby prenajímatelia boli s nájomcami v tomto ťažkom období solidárni a čerpali dotáciu od štátu v čo najväčšej možnej miere, teda vo výške 50 %. Tým dajú svojim nájomcom šancu sa finančne spamätať po vynútenom zatvorení ich prevádzok.

Autor článku: 

JUDr. Mojmír Plavec, RSc.
tajomník REALITNÁ ÚNIA SR

 

Stiahnite si zadarmo

7 najčastejších chýb pri predaji nehnuteľnosti.

spracovaním osobných údajov